Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.orak.cz včetně aplikací na subdoménách, je společnost ORAK se sídlem Haasova 37 A,
616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38888, IČ: 26232065 (dále jen „Provozovatel“).

Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k tomuto webu. Rovněž mu náleží všechna autorská práva k vlastnímu obsahu, který Provozovatel umísťuje na webových stránkách, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na tomto webu.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání webových stránek (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu (dále jen „Uživatel“), která má v úmyslu užívat nebo užívá webové stránky Provozovatele.

Způsob užívání webových stránek

Používání webových stránek je možné pouze způsobem, který je v souladu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku a nepoškozování dobrého jména Provozovatele ani osob, jejichž údaje jsou na webových stránkách uvedeny.

Informace užité na webových stránkách Provozovatele smí Uživatel užívat (stahovat, zobrazovat, tisknout apod.) jen pro osobní nekomerční účely. Uživatel není oprávněn informace distribuovat, zpracovávat, upravovat, přeposílat či používat pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu a vědomí Provozovatele. Používané kopie informací musí vždy obsahovat veškerá upozornění na autorská práva či jiná práva a výhrady, jež jsou v nich uvedena nebo se k informacím vztahují. Provozovatel nezaručuje ani neodpovídá za to, že použitím informací nedojde k porušení práv třetích osob.

Omezení odpovědnosti a správnost informací

Provozovatel vynakládá maximální úsilí, aby zajistil spolehlivost a správnost informací umístěných na těchto webových stránkách a obsah webových stránek poskytuje Uživateli „tak, jak je“. Přesto však může dojít k nepřesnostem či typografickým chybám. Informace na těchto internetových stránkách jsou nezávazné a jsou zveřejňovány pouze za informativním účelem. Jsou informativní a obecné povahy a nemohou proto odrážet specifické požadavky jednotlivých Uživatelů. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu nebo odstranění informací z webových stránek bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů a dat

Webové stránky Provozovatele se snaží maximálně chránit informace o svých Uživatelích. Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím webových formulářů považujeme za citlivé a aktivně je chráníme v režimu on-line i off-line. Zatímco na internetu chráníme osobní údaje pomocí šifrování SSL (aplikace běžící na protokolu HTTPS), děláme také vše pro to, abychom ochránili osobní údaje našich Uživatelů i v režimu off-line. V tomto režimu si striktně zakládáme na skutečnosti, že osobní údaje nesmí opustit prostor našich kanceláří. Souhlas s přístupem k identifikovatelným osobním údajům se uděluje pouze zaměstnancům, kteří tyto informace potřebují k provedení konkrétního úkolu, případně smluvně zavázaným partnerům.

Uživatel smí kdykoliv v souladu s Nařízením a Zákonem o ochraně osobních údajů využít svých práv. Pro jakékoliv uplatnění práv Uživatele, je zapotřebí kontaktovat správu osobních údajů Provozovatele buď:

  • písemně na adrese sídla Haasova 37 A, 616 00 Brno,
  • nebo na e-mailové adrese orak@orak.ws.

Provozovatel spolupracuje se subjekty, které mu poskytují různé služby, zejména pak se smluvně zavázanými servisními a montážními partnery. Tyto subjekty, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. 

Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám s úmyslem poškodit Uživatele.

Více informací o ochraně osobních údajů a dat Vám poskytnou zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

Externí odkazy

Webové stránky Provozovatele mohou obsahovat externí odkazy na jiné webové stránky, nad kterými nemá Provozovatel kontrolu. Mějte tedy na paměti, že Provozovatel neřídí ani neovlivňuje obsah takových webových stránek a neodpovídá za zabezpečení ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek. Stejně tak nepřebírá Provozovatel žádnou odpovědnost za webové stránky, přes které se dostanete na webové stránky Provozovatele, a které patří třetí straně.

Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na webových stránkách Provozovatele nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel.

Podmínky užívání webových stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. 

Tyto Podmínky byly zveřejněny dne 11. 3. 2020.